Algemene voorwaarden

Algemene levering – en verkoopvoorwaarden van Roestverfshop te Oudeschild Texel.

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1 Roestverfshop te Oudeschild Texel handelt onder de naam Roestverfshop met website www.roestverfshop.nl. 

1.2 Roestverfshop te Oudeschild Texel is een Nederlands bedrijf en op deze leveringsvoorwaarden is dan ook het Nederlands recht van toepassing.

1.3 Deze algemene levering- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door derden, verder opdrachtgever te noemen, met Roestverfshop te Oudeschild Texel verder RVS te noemen, gesloten overeenkomsten met betrekking tot de levering van (roest)verf materialen en producten, uit te voeren werkzaamheden en adviezen.

1.4 Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze uitdrukkelijk door RVS aan opdrachtgever schriftelijk zijn bevestigd.

1.5 Deze levering- en verkoopvoorwaarden worden geacht door opdrachtgever gelezen en aanvaard te zijn alvorens tot betaling over te gaan, zelfs ingeval deze in tegenspraak zijn met de voorwaarden van de opdrachtgever.

1.6 Indien opdrachtgever, besteld en betaald heeft dan is hiermede de opdrachtgever volledig akkoord met de door ons gebruikte algemene voorwaarden en eventuele aanvulling hierop.

Artikel 2. LEVERING

2.1 Leveringen geschieden enkel bij vooruitbetaling. Dealers en verwerkers kunnen via automatische incasso achteraf betalen.

2.2 Bij leveringen per m² geeft RVS meer dan voldoende mee. Verbruik is heel afhankelijk van de ondergrond en verwerker en geeft geen recht op gratis nalevering.

2.3 De opdrachtgever dient zorg te dragen dat levering kan geschieden. Als een levering niet kan geschieden en de bestelde producten retour komen behoud RVS het recht om conform deze leveringsvoorwaarden te handelen.

2.4 Leveringen geschieden volgens regels van transporteur met begane grond als uitgangspunt.

Artikel 3. UITVOERINGSTERMIJN

3.1 Als de bestelling binnen komt word deze binnen 1 werkdag verwerkt. Over het algemeen word de bestelling binnen 3 werkdagen thuisbezorgd.

3.2 Overschrijding van eventuele leveringstermijnen kunnen nimmer leiden tot schadevergoeding op welke wijze dan ook.

Artikel 4. TUSSENTIJDSE PRIJSVERHOGINGEN

4.1 RVS behoudt zich het recht voor haar prijzen in geval van wijziging in loonkosten, sociale lasten, grondstofprijzen, transportkosten e.d. te herzien en aan opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 5. RETOUR ZENDEN , KLACHTEN EN GARANTIES

5.1 Retourzendingen m.b.t. garanties dienen altijd binnen 14 dagen na leverdatum, met een goede omschrijving van welke garantie, te worden ingediend via ons retour formulier.

5.2 Aangebroken bestellingen, bestellingen op kleur en custum made bestellingen per m² kunt u niet retour zenden.

5.3 RVS kan aangemaakte of overgehouden producten niet terug nemen. Schone lege emmers kunnen wel gerecycleerd worden.

5.2 Klachten welke ontstaan zijn door advies , productinformatieblad fouten of over zijn vakman dealers kunnen niet op RVS verhaald worden.

5.3 Een gegronde bevinding van de garantie kan tot niets anders dan nieuwe levering van het aantal m² waar garantie betrekking tot had , of vervanging van gereedschap.

5.4 Eventuele reparaties/verbeteringen mogen nimmer worden uitgevoerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RVS.

5.5 Kleur verschillen ontstaan door een nieuwe badge dienen ten aller tijde door opdrachtgever geaccepteerd te worden.

5.6 Bij onoordeelkundige behandeling van het oppervlak zoals reinigen met chemische middelen, onvoldoende zorg, bruut geweld en oneigenlijk gebruik vervalt de garantie.

5.7 Garantie aanspraak of klacht schort de betalingsverplichting niet op.

5.8 Bij volledige betaling van de door RVS geleverde producten en of diensten kan er pas aanspraak gemaakt worden op de garanties. Vervolgschade veroorzaakt door niet tijdig te handelen worden niet vergoed of vervangen.

5.9 Geschillen kunnen altijd worden voorgelegd aan een Nederlandse Burgerlijke rechter in Nederland. RVS zal conform uitspraak handelen.

5.10 Indien RVS naar aanleiding van een klacht van de opdrachtgever tot expertise besluit, zijn de kosten van de deskundigen voor rekening van de opdrachtgever.

5.11 Klachten rondom esthetiek kunnen wij niet in behandeling nemen , simpelweg omdat esthetiek niet te meten is.

Artikel 6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1 De aansprakelijkheid van RVS voor schade veroorzaakt door bewezen gebreken van het geleverde zal nimmer het netto bedrag, van geleverde te boven gaan c.q. de overeengekomen prijs per eenheid zal slechts gelden voor dat deel waarop eventuele klacht betrekking heeft. Overige directe of indirecte schade, waaronder schade van derden of winstderving wordt nimmer vergoed.

Artikel 7. RETOUR ZENDEN ANNULERING

7.1 Binnen de wettelijke termijn kan kosteloos geretourneerd worden.

7.2 Dit geld natuurlijk niet voor de maatwerk producten, dit zijn de bestellingen die per m² gaan en voor de producten waar een kleur word opgegeven.

7.3 Retourzending nooit terugsturen zonder schriftelijk akkoord van RVS, dit wordt per mail aan u kenbaar gemaakt.

Artikel 8. BETALINGEN

8.1 Betalingen geschieden op de site bij vooruitbetaling, cash on delivery of automatische incasso bij aangesloten bedrijven.

8.2 Indien de automatische incasso niet kan plaatsvinden en/of betaling nog niet is voldaan dan is opdrachtgever aan RVS rente verschuldigd van 1% per maand van het verschuldigde bedrag voor elke maand of gedeelte daarvan.

8.3 RVS heeft het recht een betaling direct opeisbaar te stellen en/of een voorschot en/of bankgarantie te verlangen alvorens tot uitvoering van de werkzaamheden over te gaan.

8.4 De opdrachtgever is door het sluiten van de overeenkomst verplicht tot het betalen van alle kosten die RVS maakt ter incassering van haar vordering ongeacht de in lid 2 bedoelde rente vergoeding. Onder deze kosten worden onder andere alle kosten begrepen welke door RVS gemaakt worden ter incassering van het te vorderen bedrag. De buitengerechtelijke kosten zoals incassokosten worden vastgelegd door het incasso bedrijf dat de incasso uitvoert.

8.5 De opdrachtgever zal geen enkel bedrag van het bedrag van de factuur van RVS mogen inhouden of claimen voor eventuele garantie geschillen.

Artikel 9. OVERMACHT

9.1 Overmacht waaronder verhindering door of van onderaannemers of leveranciers van RVS schorten de verplichtingen van RVS tot uitvoering van de overeenkomst op, zonder dat RVS tot enige schadevergoeding gehouden is. RVS heeft het recht bij overmacht de opdracht, zonder verplichting tot schadevergoeding te annuleren. Dit geldt ook indien RVS door haar leveranciers en onderaannemers niet in staat gesteld wordt, ongeacht de reden, te presteren.

Artikel 10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 Alle door RVS verkochte materialen en vervaardigde stukken blijven ons eigendom totdat opdrachtgever volledig zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 11. AANVULLING OP DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

11.1 Alle algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toeleveranciers van RVS zoals fabrieken, transporteur en toeleveranciers e.d. zijn onverminderd van kracht op de overeenkomst van RVS. Deze zullen op verzoek van opdrachtgever toegezonden worden.

11.2 De op de site vermelde aanvullende voorwaarden, retourbeleid en garantiebeleid gelden als aanvulling op deze algemene voorwaarden.

Versie 1.0, 1 september 2017